logo print

Visie op palliatieve zorg en euthanasie

Als genezen niet meer mogelijk is, houdt het leven daarom nog niet op. Iedereen in deze situatie heeft recht op palliatieve zorg. De behandeling gericht op genezing maakt dan plaats voor behandeling gericht op het verlichten van pijn en belastende symptomen. Maar palliatieve zorg is breder dan dit, het is ook een actieve totaalzorg met nadruk op de ondersteunende zorg voor de patiënt en zijn omgeving, waarbij een zo lang en zo goed mogelijk behoud van levenskwaliteit voorop staat. Hiervoor is er naast de aandacht voor fysieke symptomen ook aandacht voor sociale, psychische en existentiële/spirituele zorg.

Aanbod in het AZL

In het ziekenhuis is een palliatief supportteam aanwezig. Naast een aantal vrijgestelde personeelsleden (arts, sociaal verpleegkundige, psycholoog, diëtiste) maken ook een aantal niet-vrijgestelde leden (verpleegkundigen van de afdelingen, ergotherapeut) deel uit van dit team. Alle patiënten op de verpleegafdelingen kunnen beroep doen op het palliatief supportteam en de behandelende arts blijft verantwoordelijk voor de palliatieve patiënt. Er is geen palliatieve afdeling aanwezig in het ziekenhuis.

Werking

Wekelijkse besprekingen met de verpleegafdelingen en een wekelijks teamoverleg dragen de werking van het supportteam. Er wordt nagegaan wie in aanmerking komt voor palliatieve zorg, wat specifieke zorgnoden zijn en hoe hier extra op kan ingegaan worden. Het is de dagdagelijkse taak van iedereen die werkt binnen het ziekenhuis om de palliatieve visie mee te dragen en in de praktijk te brengen. Het team spoort aan via sensibilisatie, vorming en zichtbaarheid op de afdelingen tot blijvende aandacht hiervoor. Tevens staat het palliatief supportteam klaar om ingeroepen te worden om op specifieke vragen en zorgen in te gaan. Er worden vormingen georganiseerd die zich richten naar referenten van de verpleegafdelingen, nieuwe personeelsleden of specifieke vormingen voor personeel, artsen, brede publiek.   

Omgaan met levenseindekeuzes

Binnen het ziekenhuis wordt extra aandacht besteed aan voorafgaande zorgplanning, het bezit van een wilsverklaring en het gebruik van een DNR-code. Alle patiëntgerelateerde info wordt verzameld in het centrale patiëntendossier. Hierover werd een procedure opgesteld en wordt vorming gegeven. In alle openheid worden deze vragen verhelderd, bezorgdheden nagegaan, vragen rond informatie beantwoord en gezocht naar de beste levenseindezorg. Het supportteam zal ook de communicatie met de arts en met familieleden ondersteunen.

Vragen rond euthanasie

Als ziekenhuis staan we open om vragen rond euthanasie te horen, te ondersteunen en uit te voeren binnen het wettelijke kader. Beslissingen rond euthanasie worden in de vertrouwensrelatie met de arts genomen na multidisciplinaire bespreking. Er is multidisciplinaire ondersteuning beschikbaar voor patiënt en omgeving gedurende dit hele proces. Indien er vragen zijn rond dit onderwerp dan kan er altijd contact genomen worden met een van onze psychologen op het nummer 09 340 83 84