logo print

UZ Gent en AZ Nikolaas

Sinds 2005 is er een raamakkoord met het UZ Gent wat er onder andere in bestond dat de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent bestuurder is in het AZ Lokeren.

Sinds 2016 is dit raamakkoord sterker verankerd door een netwerkovereenkomst tussen het UZ Gent, het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas. Daardoor ontstond er een groot ziekenhuisnetwerk ten oosten van Gent dewelke als bedoeling heeft elkaar te versterken op medisch inhoudelijk vlak en inzake de ondersteunende diensten. Tevens zullen de 3 ziekenhuizen zich gemeenschappelijk beleidsmatig positioneren in het kader van de uitbouw van professionele zorg in de regio! Stap voor stap zal dit netwerk uitgebouwd worden. Zowel op het niveau van de directies, raden van bestuur als medische raden wordt permanent overlegd om de netwerkgedachte concreet vorm te geven.

Op dit ogenblik zijn de raakvlakken met het UZ Gent en het AZ Nikolaas als volgt:

UZ Gent

  • Chronische pijn: het algologisch team van het AZL werkt samen met het multidisciplinair behandelcentrum van het UZ Gent. Het UZ Gent verbindt zich met deze samenwerking ertoe de expertise van zijn multidisciplinair behandelcentrum wederzijds te delen met het algologisch team door het organiseren van vorming en het ter beschikking stellen van expertise en protocollen. Het AZ Lokeren kan patiënten doorverwijzen naar het UZ Gent voor diagnostische of klinische verstrekkingen in verband met chronische pijnbestrijding.
  • Samenwerkingsovereenkomst labo: het laboratorium UZ Gent met erkenningsnummer 44700 staat in voor een activiteitencentrum in het AZ Lokeren. Binnen dit activiteitencentrum is een team van klinisch biologen werkzaam die allen verbonden zijn aan het AZ Lokeren onder leiding van een arts klinisch bioloog. Het Ziekenhuislabo AZL levert kwaliteit op hoog niveau onder begeleiding en met de ondersteuning en expertise van de kwaliteitsgroep van het UZ Gent.
  •  Neonatologie: indien op de kraamafdeling van het AZ Lokeren baby’s geboren worden waarvoor de betrokken kinderarts oordeelt dat verdere medische en intensieve zorgen niet kunnen worden uitgevoerd in de eigen dienst, zal er overleg gepleegd worden met de dient neonatologie van het UZ Gent. De baby zal dan overgebracht worden naar het UZ Gent. Zodra het kindje geen intensieve zorgen meer nodig heeft, zal er opnieuw, in overleg met de artsen, beslist worden wanneer het veilig is om de baby terug over te brengen naar het AZ Lokeren.
  • Zorgprogramma voor kinderen: het UZ Gent stelt zijn expertise en middelen ter beschikking voor de opvang van levensbedreigende pathologieën bij kinderen wanneer deze op spoed terecht komen. Deze overeenkomst heeft tot doel het zorgaanbod in het kader van het zorgprogramma pediatrie van de beide ziekenhuizen op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking heeft tot doel een transparant door- en terugverwijzingspatroon tussen beide ziekenhuizen tot stand te brengen, met respect voor de keuzevrijheid van de ouders en de toegankelijkheid van de zorg.

AZ Nikolaas

  • Anatomo-pathologie: alle prestaties met betrekking tot de anatomo-pathologie worden door het AZ Lokeren uitbesteed aan het AZ Nikolaas.
  • Low Care nierdialyse: in het gebouw van het AZ Lokeren is een afdeling van de low care nierdialyse van AZ Nikolaas gevestigd. Dit om patiënten uit Lokeren de kans te geven om dichtbij huis hun dialysebehandeling te kunnen volgen. Bij acute situaties kan de low care nierdialyse beroep doen op de spoedafdeling van het AZ Lokeren.
  • Vaat- en thoraxheelkunde: deze dienst is gemeenschappelijk voor het AZ Lokeren en AZ Nikolaas. Concreet betekent dit dat dr. Pype, dr. Verbert en dr. Steyaert verbonden zijn aan het AZ Lokeren.
  • Ook in volgende andere diensten wordt een gemeenschappelijke medische equipe ontwikkeld: hematologie, medische oncologie, urologie, cardiologie, endocrinologie, pneumologie enz.

En verder ook nog...