logo print

Patiëntveiligheid

 

Hoe maken we de missie van patiëntveiligheid waar?

Het AZ Lokeren werkt reeds meer dan 15 jaar actief aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Het beleid rond kwaliteit en patiëntveiligheid wordt gestuurd vanuit de Federale en Vlaamse overheid en omvat drie pijlers: structuur (o.a. ontwikkelen veiligheidsmanagementsysteem), proces (o.a. doorlichting van de zorgprocessen) en resultaat (o.a. opvolgen van de verkregen resultaten door middel van jaarlijkse zelfevaluaties, veiligheidsrondes en interne audits).

Het veiligheidsmanagementsysteem

Het veiligheidsmanagementsysteem omvat meerdere elementen, namelijk een veiligheidsplan, de kwaliteits- en patiëntveiligheidsstructuren en een cultuurmeting. 

Het beleidsplan geeft de missie, visie en doelstellingen weer, toont het organogram en beschrijft de samenstelling en werking van de verschillende comités met betrekking tot kwaliteit en patiëntveiligheid. Klik hier voor het beleidsplan.

Om na te gaan hoe de medewerkers van onze organisatie omgaan met patiëntveiligheid wordt op regelmatige tijdstippen een meting gedaan over de patiëntveiligheidscultuur in het AZ Lokeren. Klik hier voor de resultaten van de cultuurmeting.

Incidenten of bijna-incidenten worden gemeld in een meld- en leersysteem zodat structurele en organisatorische maatregelen kunnen genomen worden om de incidenten in de toekomst te vermijden. Daartoe wordt retrograad een analyse gedaan waarbij gezocht wordt naar de basisoorzaken van het incident (PRISMA-analyse) en verbeteracties worden opgezet. 

Anderzijds worden ook proactieve analyses (SAFER-analyse) gedaan van processen zoals medicatiedistributie, verblijf op midcare enz. Hier wordt binnen het proces nagegaan waar mogelijke gebreken, vergissingen zich kunnen voordoen en wat de oorzaken zijn. Vervolgens worden verbeteracties uitgevoerd.