logo print

Algologisch team (pijn)

Sinds 1 juli 2013 beschikt het AZ Lokeren over een algologisch team. Dit multidisciplinair team heeft als belangrijkste doelstelling ervoor te zorgen dat elke pijn waaraan de patiënt lijdt op een adequate manier wordt behandeld. Het team richt zich op de coördinatie van de pijnbehandeling overkoepelend over de verschillende afdelingen heen.

Naast de acute pijn, waar al heel wat behandelingsmogelijkheden voor bestaan (medicatie, verstrekkingen betreffende anesthesie enz.), vestigt de werkgroep ook de aandacht op de volgende situaties:

 • Patiënten die lijden aan chronische pijn.
 • Patiënten die lijden aan subacute pijn en die een verhoogd risico vertonen dat de pijn chronisch wordt.
 • Acute pijn bij kinderen.

Er worden acties ondernomen op drie verschillende vlakken namelijk: gericht naar de ziekenhuismedewerkers, de patiënten en naar externe instanties (in het kader van samenwerking). 

Handelingen gericht naar ziekenhuismedewerkers:

 • Het ondersteunen van een goede identificatie en screening van pijnproblemen via het aanbieden van info en werkinstrumenten (pijnschalen, procedures enz.), comform de nieuwste wetenschappelijke evoluties.
 • Het sensibiliseren op alle aspecten van pijn: het medische, het psychische en het sociale.
 • Het organiseren van opleidingen voor de referentieverpleegkundigen in het bijzonder en de ziekenhuismedewerkers in het algemeen.
 • Het specifiek aandacht besteden aan de behandeling van pijn bij kinderen, zowel op pediatrie, neonatologie als op spoed.
 • Het stimuleren van multidisciplinair overleg om zo de meest aangepaste behandeling voor elke patiënt aan te bieden en expertise te delen.

Handelingen gericht naar patiënten:

 • Pijnmeting bij patiënten: volgens procedure.
 • Mogelijkheid tot geven van advies bij complexe pijnproblematieken.
 • Informatieverstrekking aan patiënten.

Handelingen gericht op samenwerking met andere externe instanties:

 • Het sluiten van een samenwerkingsakkoord met een gespecialiseerd behandelingscentrum (UZ Gent) om:
  - Informatie- en kennisuitwisseling te stimuleren.
  - Eventueel patiënten door te verwijzen.
  - Antwoorden te bekomen op specifieke vragen.
  - Het pijnbeleid in het AZ Lokeren continu verder te kunnen optimaliseren en coördineren.
 • Zorgen voor continuïteit van de zorgen betreffende pijn over de afdelingen en externe instanties heen.

Bij dit alles proberen we steeds het volgende voor ogen te houden: 
“Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij zegt dat het optreedt. Pijn is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij zegt” (Mc Caffery, 1979).

Het is echter niet altijd eenvoudig om dit in de praktijk te zetten. Pijn is immers meer dan enkel een sensorisch prikkel. Er kan pijn aanwezig zijn zonder dat er sprake is van een (aantoonbaar) lichamelijk letsel. Wanneer psychische en/of sociale factoren invloed hebben op de pijn wil dit niet zeggen dat de pijn daarom ‘niet echt’ is of de ‘echte’ pijn minder is. Pijn is wat de patiënt zegt dat het is… .

Algologisch team

Het team bestaat uit een kernteam en referentieverpleegkundigen van elke ziekenhuisafdeling.
 

Het kernteam (multidisciplinair): 

Verantwoordelijke: 

dr. Luc Goossens (foto)
Pijnkliniek: tel. 09 340 82 70

Voor algemene vragen over het algologisch team: