logo print

Patiëntenrechten

Het AZ Lokeren vindt het belangrijk dat de patiënt goed op de hoogte is van zijn rechten. Op die manier is hij goed voorbereid op een dialoog tussen hem en de verschillende zorgverleners. Een heldere communicatie zorgt voor een goede relatie. Het ziekenhuis verbindt zich ertoe om de wet betreffende de rechten van de patiënt, zoals beschreven in de wet van 22 augustus 2002 (gewijzigd op 24 november 2004), integraal toe te passen:

 • Het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Het recht op vrije keuze van de zorgverstrekker.
 • Het recht op informatie nodig om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand.
 • Het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst van de zorgverstrekker.
 • Het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier en het recht op inzage of afschrift van dit dossier.
 • Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en respect voor zijn intimiteit.
 • Het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst.
 • Het recht op een op pijnbestrijding gerichte zorg.
 • Het recht op informatie over de aansprakelijkheidsverzekering (uitkeren schadevergoeding bij een medische fout) en vergunnings- of registratiestatus (is een zorgverstrekker gerechtigd om zijn beroep uit te oefenen) van de behandelend arts, zelfstandig kinesist enz.
  Indien je deze informatie wenst over een bepaalde arts of kinesist, gelieve hiervoor het directiesecretariaat te contacteren:
  directiesecretariaat@azlokeren.be

Als ziekenhuis wensen we de artsen, alle medewerkers en de patiënten en familie hierover te informeren. Meer info hierover kan je vinden in de flyer die je kan downloaden op deze pagina (de flyer is uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu).